Πέμπτη, 5 Νοεμβρίου 2015

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015 (ηχητικο) ΔΗΜΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝΣυνεδρίαση  14η της 25ης Αυγούστου 2015 (ηχητικο)
            

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1ο :         Επιχορήγηση πολιτιστικών και αθλητικών Συλλόγων Δήμου μας για το έτος 2015. Διάθεση πίστωσης.
2ο :         Λήψη απόφασης επί των υποβληθεισών αιτήσεων για χορήγηση αδειών άσκησης υπαίθριων στάσιμων εμπορικών δραστηριοτήτων, βάσει του Ν. 4264/2014, για το έτος 2015.
3ο :         Εγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων - εξόδων δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2015 (Β' τρίμηνο).
4ο :         Εγκριση μερικής αναμόρφωσης δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.
5ο :         Εκδοση ή μη πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής από ακίνητο Δήμου μας.
6ο :         Εγκριση τροποποίησης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) της Δημοτικής Επιχείρησης Υδρευσης - Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) Λουτρακίου - Αγ. Θεοδώρων.
7ο :         Γνωμοδότηση επί τροποποίησης Απόφασης Εγκρισης Περιβαλλοντικών Ορων (Α.Ε.Π.Ο.) έργου "Κατασκευή και λειτουργία μονάδας επεξεργασίας ιλύος διυλιστηρίου" της εταιρείας "ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) - Διυλιστήρια Κορίνθου Α.Ε." στους Αγίους Θεοδώρους.
8ο :         Τροποποίηση ή μη της υπ' αριθμ. 72/2015 Α.Δ.Σ. περί γνωμοδότησης επί πρότασης αποχαρακτηρισμού τμήματος του παλαιού οδικού δικτύου της Ε.Ο. Αθηνών - Κορίνθου που διέρχεται από τις εγκαταστάσεις της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ ΕΛΛΑΣ.
9ο :         Πρόσκληση για κατάθεση δικαιολογητικών προς ανανέωση επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών Δήμου μας.
10ο:       Εξέταση αιτήματος ΕΛΙΝΤΟΥΡ Α.Ε. για υπαγωγή της στη ρύθμιση των διατάξεων του Ν. 4321/2015.
11ο:       Ανάκληση της υπ' αριθμ. 153/2015 Α.Δ.Σ. Εγκριση διενέργειας διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας "Προμήθεια Park & Ride Δήμου Λουτρακίου - Αγ. Θεοδώρων".
12ο:       Διάθεση πίστωσης για την διοργάνωση του Ράλλυ "ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ" 2015.
13ο:       Συμμετοχή του Δήμου στη διοργάνωση της 13ης Πανελλήνιας Λαμπαδηδρομίας Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών Ελλάδας. Διάθεση πίστωσης.
14ο:       Εγκριση διενέργειας προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση των μεταφορικών μέσων και πετρελαίου θέρμανσης έτους 2015, προς κάλυψη των αναγκών του Δήμου και των Ν.Π.Δ.Δ. Καθορισμός του τρόπου διενέργειας αυτής. Δέσμευση εγγραφής πιστώσεων στον δημοτικό προϋπολογισμό έτους 2016.
15ο:       Εγκριση ή μη ανάθεσης παροχής υπηρεσίας "Καθαρισμός δημοτικών καταστημάτων". Δέσμευση εγγραφής πίστωσης στον δημοτικό προϋπολογισμό έτους 2016.
16ο:       Δέσμευση εγγραφής πίστωσης στον δημοτικό προϋπολογισμό έτους 2016, για την υλοποίηση του προγράμματος προστασίας δημόσιας υγείας από αδέσποτα ζώα, ετών 2015 - 2016.
17ο:       Δέσμευση εγγραφής πίστωσης στον δημοτικό προϋπολογισμό έτους 2016, για την παροχή κτηνιατρικών υπηρεσιών σε αδέσποτα ζώα συντροφιάς Δήμου μας (2015 - 2016).
18ο:       Προσωρινή εκκαθάριση της αριθμ. 1/2010 Πράξης Αναλογισμού στο Κ.Χ. 174 του σχεδίου πόλεως Λουτρακίου, δυνάμει της αριθμ. 94/2013 απόφασης Μ.Π.Κ.
19ο:       Εγκριση επεκτάσεων δημοτικού ηλεκτροφωτισμού σε διάφορες περιοχές του Δήμου μας.
20ο:       Συμπλήρωση της υπ' αριθμ. 28/2015 Α.Δ.Σ. περί αντικατάστασης μελών της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης για την εκτέλεση της ερευνητικής εργασίας "Υδρογεωλογική έρευνα ευρύτερης περιοχής Αγίων Θεοδώρων".
21ο:       Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 160/2015 Α.Δ.Σ., περί διαγραφής ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους τελών λαϊκών αγορών, ετών χρήσης 2012, 2013, 2014 και Α' τριμήνου 2015.
22ο:       Παροχή ή μη σύμφωνης γνώμης για παραχώρηση στο ΦΙΛΟΖΩΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ "ΚΟΠΡΑΠ" χώρου χερσαίας ζώνης λιμένος, αρμοδιότητας Δ.Λ.Τ., έμπροσθεν δημοτικού κτιρίου Beau Rivage, προς διοργάνωση εκδηλώσεων ενημέρωσης.
23ο:       Χορήγηση ή μη στον ΝΙΚΟΛΑΟΥ Παναγιώτη άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας ψυχαγωγικών παιδιών περιορισμένης διάρκειας σε Κ.Χ. επί της οδού Σαρωνικού 29 στους Αγίους Θεοδώρους. Καθορισμός τέλους κατάληψης και εγγυητικής επιστολής.
24ο:       Χορήγηση ή μη στη ΜΑΡΗ Μαριάνθη άδειας λαϊκής αγοράς παραγωγού, άνευ θέσης.
25ο:       Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους της υπ' αριθμ. 16/68 Πράξης Αναλογισμού (Ο.Τ. 131) στο Λουτράκι, επ ονόματι ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ Θεοδώρου και επαναβεβαίωση ποσού.
26ο:       Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους προστίμων αυθαιρέτων κατασκευών στη Δ.Κ. Λουτρακίου - Περαχώρας, επ ονόματι BIG STORES A.E. κατόπιν δικαστικών αποφάσεων.
27ο:       Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους προστίμων αυθαιρέτων κατασκευών στη Δ.Κ. Λουτρακίου - Περαχώρας, επ ονόματι διαφόρων οφειλετών.
28ο:       Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικό κατάλογο δημοτικού τέλους ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων στη Δ.Κ. Λουτρακίου - Περαχώρας επ ονόματι ΠΟΛΥΖΩΙΔΗ Παναγιώτη και ΠΟΛΥΖΩΙΔΗ Αθανασίου.
29ο:       Επιστροφή ποσού στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, κατόπιν ανάκλησης των αποφάσεων ένταξης πράξεων του προγράμματος "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ".
30ο:       Εγκριση μετακινήσεων Δημάρχου εκτός έδρας (Σεπτέμβριος 2015).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου